İÇ TÜZÜK

I – GENEL HÜKÜMLER

1. Ad ve Merkez

Vatan Partisi Tüzüğü gereğince kurulan, Vatan Partisi Öncü Kadın Örgütü’nün merkezi Ankara’dadır. Kısa adı Öncü Kadın’dır.

2. Amaç

Vatan Partisi Öncü Kadın Örgütü’nün amacı, kadın kitlelerini Vatan Partisi’nin Tüzük,  Program ve siyasetleri temelinde örgütlemekkadın hareketine önderlik etmektir.

II – ÜYE

3. Üyeliğe Giriş

Vatan Partisi’nin bütün kadın üyeleri, aynı zamanda Vatan Partisi Öncü Kadın Örgütü’nün de doğal üyesidir. Vatan Partisi Öncü Kadın Örgütü’ne üye olanlar, Vatan Partisi’ne üye olmuş kabul edilirler.

4. Üyenin Görevleri

Vatan Partisi Tüzüğü 15. maddesinde yer alan hak ve görevlerin yanı sıra, Öncü Kadın Örgütü’nün kendisine verdiği görevleri yapmak, çalışmalara katılmak, alınan kararları uygulamak, üyesi bulunduğu Öncü Kadın Örgütü tarafından belirlenen çalışma programında yer alan alanlardan en az birinde görev almak Öncü Kadın Örgütü üyelerinin görevidir. 

5. Üyeliğin Son Bulması

Vatan Partisi üyeliğinin son bulduğu hallerde, üyenin Öncü Kadın örgütü üyeliği de son bulur.

III – ÖRGÜT

6. Örgüt ve Organlar

Vatan Partisi Öncü Kadın Örgütü, illerde, ilçelerde, beldelerde, mahalle ve köylerde ve yurtdışında Öncü Kadın Örgütleri ve kitle örgütleri kurar. Ayrıca, Öncü Kadın Örgütü’nün bulunmadığı yerlerde, her kademedeki Parti örgütleri, bulunduğu alanlarda Öncü Kadın Örgütleri kurar. Öncü Kadın Örgütü, şu organlardan oluşur:

A) Öncü Kadın Örgütü Merkez Organları:

a) Öncü Kadın Örgütü Genel Kongresi

b) Öncü Kadın Örgütü Genel Başkanı

c) Öncü Kadın Örgütü Genel Yönetim Kurulu

d) Öncü Kadın Örgütü Merkez Yürütme Kurulu

e) Öncü Kadın Örgütü Danışma Kurulu

B) Diğer Örgütler:

a) Öncü Kadın Örgütü İl, İlçe ve Belde Kongreleri

b) Öncü Kadın Örgütü İl ve İlçe Başkanları ile Yönetim Kurulları

c) Öncü Kadın Örgütü Belde Örgütleri, Mahalle ve Köy Temsilcilikleri

d) Öncü Kadın Örgütü Yurtdışı Temsilcilikleri

e) Öncü Kadın Örgütü Temel Örgütleri

7. Kongreler

Vatan Partisi Öncü Kadın Örgütü Kongreleri, Vatan Partisi Tüzüğü’nün Genel Kongre ve il, ilçe ve belde kongrelerine ilişkin hükümlerine ve Vatan Partisi Kongreler Yönetmeliği’ne göre toplanır. Vatan Partisi Öncü Kadın Örgütü Genel Kongresi’ne katılacak delegelerin üyelere oranını, her kongre öncesinde Vatan Partisi Öncü Kadın Örgütü Genel Yönetim Kurulu belirler.

8. Öncü Kadın Örgütü Genel Başkanı

Vatan Partisi Öncü Kadın Örgütü Genel Başkanı, Genel Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Yönetim Kurulu’na, Merkez Yürütme Kurulu’na başkanlık eder ve vatan Partisi Öncü Kadın Örgütü’nü temsil eder.

9. Öncü Kadın Örgütü Genel Yönetim Kurulu

Vatan Partisi Öncü Kadın Örgütü Genel Yönetim Kurulu,  Öncü Kadın Örgütü Genel Kongresi tarafından oy çokluğu ile seçilen 15 asıl ve dört yedek üyeden oluşur. İki kongre arasındaki en yetkili karar organıdır.

10. Öncü Kadın Örgütü Merkez Yürütme Kurulu

Vatan Partisi Öncü Kadın Örgütü Merkez Yürütme Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında oy çokluğu ile seçilen Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman ve dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öncü Kadın Örgütü Genel Kongresi’nin ve Genel Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları uygular.

11. Öncü Kadın Örgütü Danışma Kurulu

Ülke çapında uzmanlığı, görevi ve konumu ile saygınlık kazanmış, kadın kitleleri üzerinde etkili olabilecek, Öncü Kadın Örgütü’nün çalışmalarını geliştirebilecek seçkinlerden oluşur. Kurul üyelerinde, parti üyeliği şartı aranmaz. Üyeler, Öncü Kadın Örgütü Genel Yönetim kurulunca, Vatan Partisi Öncü Kadın Örgütü üyelerinin önerdiği kişiler arasından belirlenir. 

12. Öncü Kadın Örgütü İl Yönetim Kurulu

Öncü Kadın Örgütü İl Yönetim Kurulu,  Öncü Kadın Örgütü İl Kongresince oy çokluğuyla seçilen en az beş asıl üç yedek üyeden oluşur. Üye sayısı Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Öncü Kadın Örgütü Genel Yönetim Kurulu kararıyla artırılabilir. Kendi içinden başkanını seçer ve ihtiyaca göre görev bölüşümü yapar.

13. Öncü Kadın Örgütü İlçe Yönetim Kurulu

Öncü Kadın Örgütü İlçe Yönetim Kurulu,  Öncü Kadın Örgütü İlçe Kongresince oy çokluğuyla seçilen üç asıl, iki yedek üyeden oluşur. Bu sayı Öncü Kadın Örgütü İl Yönetim Kurulu kararıyla artırılabilir. Kendi içinden başkanını seçer ve ihtiyaca göre görev bölüşümü yapar.

14. Öncü Kadın Örgütü Belde Yönetim Kurulu

Öncü Kadın Örgütü Belde Yönetim Kurulu, belde örgütüne kayıtlı Öncü Kadın Örgütü üyelerince seçilen üç üyeden oluşur. Kendi içinden başkanını seçer ve ihtiyaca göre görev bölüşümü yapar.

15. Öncü Kadın Örgütü Mahalle ve Köy Temsilcilikleri

Öncü Kadın Örgütü Köy ve Mahalle Temsilcilikleri, Öncü Kadın Örgütü il, ilçe veya belde yönetimleri tarafından kurulur. Temsilci dahil üç üyeden oluşur.

16. Öncü Kadın Örgütü Yurtdışı Örgütü

Yabancı ülkelerdeki Öncü Kadın Örgütü Yurtdışı Yürütme Kurulu, Öncü Kadın Örgütü Yurtdışı Kongresi tarafından seçilen yedi üyeden oluşur.  Kendi içinden başkanını seçer ve ihtiyaca göre görev bölüşümü yapar.

17. Öncü Kadın Örgütü Yönetim Kurulu Başkanları

Her kademedeki Öncü Kadın Örgütü başkanları, bulunduğu alandaki Öncü Kadın Örgütü’nü temsil eder, çalışmaları yürütür ve toplantılara başkanlık eder.

18. Öncü Kadın Örgütü Sekreterleri

Öncü Kadın Örgütü Sekreterleri, Öncü Kadın Örgütü başkanının görevlerine yardımcı olur; başkanının yokluğunda bu görevi vekâleten yürütür. Üçer aylık çalışma programı hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar. Toplantı gündemini hazırlar. Arşiv kurar.

19. Öncü Kadın Örgütü Saymanları

Her kademedeki Öncü Kadın Örgütü saymanları Öncü Kadın Örgütü’nün ve Parti’nin faaliyetleri için kaynak yaratır; ödenti ve bağışları toplar; bütçeyi hazırlar ve gelir gider defteri tutar.  

20. Yönetim Kurulu Toplantıları

Her kademedeki Öncü Kadın Örgütü, önceden belirlenen ve üyelere gönderilen gündemle, en geç 15 günde bir toplanır. Toplantılar, tutanağa kaydedilir. 

21. Komisyonlar

Her kademedeki Öncü Kadın Örgütü, Örgütlenme, Eğitim-Araştırma ve Propaganda komisyonları ve ihtiyacın gerektirdiği diğer alanlarda komisyonlar kurar.

22. Öncü Kadın Örgütü’nün Parti Organlarında Temsili

 Öncü Kadın Örgütü Genel Başkanı, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu’nun ve Merkez Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.  Parti’nin her kademedeki Öncü Kadın Örgütü başkanları da bulundukları kademenin Parti Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir.

23. Parti Disiplini

Her kademedeki Öncü Kadın Örgütleri, Öncü Kadın Örgütü Merkezi’ne ve bulunduğu yerin Parti yönetim kuruluna bağlıdır. Bu iki disiplin arasında anlaşmazlık durumunda, yerel Parti örgütünün disiplini esastır. Disiplin anlaşmazlıklarında, Öncü Kadın Örgütü Merkezi, Parti Merkez Yürütme Kurulu’na ve Merkez Karar Kurulu’na itirazda bulunabilir. Bütün Parti örgütü, Merkez Komitesi’nin disiplinine bağlıdır.

24. Gelir ve Giderler

Vatan Partisi’nin her kademedeki Öncü Kadın Örgütü, kendi üyelerinin ödentilerini toplar ve yarısını ödenti listesi ile birlikte gecikmeksizin bağlı bulunduğu parti kademesine aktarır. Her kademedeki Öncü Kadın Örgütleri, kendi çalışmalarını yürütmek ve Parti çalışmalarına katkıda bulunmak için gerekli kaynakları üretir.

25. İç Yönetmelik

Gerek duyulan konularda, Vatan Partisi Öncü Kadın Örgütü Genel Yönetim Kurulu tarafından İç Yönetmelik çıkarır.

IV – YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

26. Yürürlük

Vatan Partisi Öncü Kadın Örgütü İçtüzüğü, Vatan Partisi Tüzüğü gereğince (O dönemde adımız İşçi Partisi idi)  Merkez Komitesi’nin 21.12.2006 tarih ve 192 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.

27. Yürütme

İşbu içtüzük hükümlerinin yürütülmesinden Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu ve Öncü Kadın Örgütü Merkez Yürütme Kurulu görevli ve sorumludur.

Bağlantılar